Νιτρική Αμμωνία

Άζωτο. Το πλέον απαραίτητο στοιχέιο για την έναρξη μιας καλλιέργειας.

Οι διαφορετικές πηγές αζώτου (νιτρικά,αμμωνιακά,ουρικά) επηρεάζουν την ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών
Τα Αζωτούχα λιπάσματα Nutrammon συνδιάζουν στον κόκκο τους ισορροπημένη αναλογία (50 : 50) τις δύο αφομοιώσιμες, για τα φυτά, μορφές Αμμωνιακού ΝΗ4 και Νιτρικού ΝΟ3 Αζώτου.
Έχουν υψηλή ικανότητά τους να εφοδιάζουν με άζωτου τα φυτά και να προάγουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.
Η ταχεία απορρόφηση του νιτρικού καλύπτει τις άμεσες απαιτήσεις της καλλιέργειας, ενώ το αμμωνιακό λειτουργεί ως «εφεδρεία» εξασφαλίζοντας την μεσοπρόθεσμη τροφοδοσία της.