Τι μάθαμε για το βαμβάκι στο 4ο πανελλήνιο συνέδριο βαμβακιού στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά, η συμμετοχή μας στο συνέδριο κρίνεται απαραίτητη αφού η ενασχόλησή μας με αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενά μας, όχι μόνο σε όλη την εξέλιξη της καλλιέργειας, αλλά και πριν από αυτή και μετά από αυτήν.

Οι ποικιλίες που παράγονται σε ελληνικό έδαφος πρέπει εκτός από αυξημένες αποδόσεις να έχουν και υψηλές αποδόσεις ίνας ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των εκκοκκιστών και ο παραγωγός να αμοίβεται αναλόγως.Το παραγόμενο προϊόν πρέπει να αξιοποιηθεί εντός της χώρας. Για το λόγο αυτό η ευρωπαϊκή συμμαχία βάμβακος (ECA)προτείνει την προωθητική εκστρατεία EU COTTON. Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του ευρωπαϊκού βαμβακιού κι την ανάδειξη των βιώσιμων και ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Δηλαδή, μιλάμε για ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ευρωπαϊκό βαμβάκι, που έχει υψηλή ζήτηση στις αγορές που το ξέρει ο ενημερωμένος καταναλωτής και το προτιμάει λόγω της υψηλής του ποιότητας και της θέσης του στην παγκόσμια αγορά.

Μπορεί να είναι το δικό μας βαμβάκι! #eucotton

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter