Ορθή Λίπανση Ελαιώνα

Η στρατηγική για τη λίπανση του ελαιώνα εξαρτάται από την ικανότητα άρδευσης, την ηλικία και την αποδοτικότητα του ελαιώνα.

Όλοι οι ελαιώνες δεν πρέπει να λιπαίνονται με βάση το ίδιο πρότυπο. Η λίπανση και ο τρόπος εφαρμογής της επηρεάζονται από την υγρασία του εδάφους και την άρδευση, τη χημική και κυρίως τη μηχανική του σύσταση, τις κλιματικές συνθήκες, την ποικιλία, την πυκνότητα φύτευσης, την ηλικία και την παραγωγικότητα των δέντρων. Συνεπώς, είναι απαραίτητη τουλάχιστον μια εδαφολογική ανάλυση ανά πενταετία.

Σε μη αρδευόμενους ελαιώνες, η ετήσια βροχόπτωση και η διαθέσιμη εδαφική υγρασία παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του ύψους της αζωτούχας λίπανσης. Σε περιοχές με μέση ετήσια βροχόπτωση κάτω των 400mm, η χορήγηση αζώτου πρέπει να γίνεται με πολλή αυτοσυγκράτηση. Για τις περιοχές αυτές έχει προταθεί χορήγηση 400 γραμμάρια ανα δέντρο. Σε περιοχές με μέση ετήσια βροχόπτωση 400-700 mm, η χορηγούμενη ποσότητα αζώτου μπορεί αν αυξάνεται αναλογικά μέχρι 1500 γραμμάρια αζώτου ανα δένδρο. Σε περιοχές με ετήσια βροχόπτωση πάνω από 700 mm, ή σε αρδευόμενους ελαιώνες, χορηγείται άζωτο ανάλογα με τη γονιμότητα του εδάφους και πάντως μέχρι 1500 gr N/ δένδρο. Σε αρδευόμενους ελαιώνες η λίπανση Καλίου και Φωσφόρου μπορεί να γίνεται το χειμώνα, αλλά η αζωτούχος πρέπει να εφαρμόζεται εν μέρει τον Απρίλιο και εν μέρει με τις θερινές αρδεύσεις. Για υψηλή παραγωγή και πολύ καλή ποιότητα η ελιά χρειάζεται αρκετή και τακτική καλιούχο λίπανση, ιδιαίτερα οι ελαιώνες στους οποίους για αρκετά χρόνια δεν έχει χορηγηθεί κάλιο και μάλιστα έπειτα από χρονιάς υψηλής παραγωγής.

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, και σύμφωνα με τις εδαφοαναλύσεις που προσδιορίζουν τις ανάγκες των ελαιώνων τις περιοχής προτείνουμε τον τύπο NutrActive 18-6-14 +0,5Βόριο +2 Μαγνήσιο με παρεμποδισμένο Άζωτο και 95% αφομοιώσιμο Φώσφορο.

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter